Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov

V súvislosti s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (Nariadenie GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov Vás týmto informujeme o spracovaní Vašich osobných údajov.

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je firma ELVOD-BETÓN s.r.o., 023 01 Oščadnica 1461, IČO: 46477021, email: info@elvod.eu, kontakt: +421 908 691 153

Vaše osobné údaje získavame z kontaktného formulára, z obchodnej dokumentácie podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, z Vašich objednávok, oficiálnych webových stránok.

Vaše osobné údaje neposkytujeme príjemcovi v tretej krajine ani medzinárodnej organizácii.

Účelom spracovania osobných údajov je predaj a nákup tovaru, evidencia a realizácia objednávok na dodanie tovaru, vedenie účtovníctva, plnenie zákonných povinností.

Osobné údaje – titul, meno, priezvisko, adresa, podpis, telef. kontakt, emailová adresa vedieme a spracúvame v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Doba uchovávania osobných údajov - do doby kým je to potrebné v rozsahu platnej právnej legislatívy.

Práva dotknutej osoby:

Svoje práva môžete uplatniť písomne na horeuvedenú adresu/mailovú adresu prevádzkovateľa Vašich osobných údajov.Spracúvanie osobných údajov – kamerový záznam

ELVOD-BETÓN s.r.o. bude spracúvať prostredníctvom kamerového systému Váš obrazový záznam, ktorý je osobným údajom v zmysle Čl. 4 odstavca 1 GDPR. Váš obrazový záznam bude spracúvaný vtedy, ak sa budete pohybovať v monitorovanom priestore. Monitorovaným priestorom je areál firmy ELVOD-BETÓN s.r.o., Oščadnica Nižný koniec, tento priestor je označený informačnými tabuľkami tak, aby ste pred vstupom do monitorovaného priestoru boli upozornený na nahrávanie Vášho obrazového záznamu.

V prípade, že si neželáte, aby bol Váš obrazový záznam zachytený v kamerovom systéme, nevstupujte do monitorovaného priestoru. Váš obrazový záznam je spracúvaný za účelom ochrany majetku firmy ELVOD-BETÓN s.r.o. a bezpečnosti osôb pohybujúcich sa v priestore monitorovanom kamerovým systémom.

Kamerové systémy nezbierajú osobitnú kategóriu osobných údajov.

Kamerový systém sa skladá zo 4 kamier umiestnených v areáli firmy. Kamery snímajú obraz nepretržite. Váš obrazový záznam bude firmou ELVOD-BETÓN s.r.o. spracovávaný a v kamerovom systéme uložený po dobu 14 dní, čo je nutná doba k tomu, aby sme mohli zistiť a prešetriť prípadný incident. V prípade ak nedôjde k incidentu odôvodňujúcemu potrebu uchovania osobných údajov pre priestupkové, trestné, súdne, či obdobné konanie, sú osobné údaje (záznamy) automaticky vymazané po uplynutí 14 dňovej lehoty od ich vytvorenia.

Kamerové záznamy nie sú primárne poskytované žiadnym príjemcom s výnimkou prípadov potreby preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov, kedy môžu byť poskytnuté poskytovateľom právnych služieb (napr. advokátska kancelária), orgánom činným v trestnom konaní a súdu na základe osobitných právnych predpisov (napr. trestný zákon, civilný sporový poriadok, zákon o advokácii a pod.).