Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov

V súvislosti s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (Nariadenie GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov Vás týmto informujeme o spracovaní Vašich osobných údajov.

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je firma ELVOD-BETÓN s.r.o., 023 01 Oščadnica 1461, IČO: 46477021, email: info@elvod.eu, kontakt: +421 908 691 153

Vaše osobné údaje získavame z kontaktného formulára, z obchodnej dokumentácie podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, z Vašich objednávok, oficiálnych webových stránok.

Vaše osobné údaje neposkytujeme príjemcovi v tretej krajine ani medzinárodnej organizácii.

Účelom spracovania osobných údajov je predaj a nákup tovaru, evidencia a realizácia objednávok na dodanie tovaru, vedenie účtovníctva, plnenie zákonných povinností.

Osobné údaje – titul, meno, priezvisko, adresa, podpis, telef. kontakt, emailová adresa vedieme a spracúvame v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Doba uchovávania osobných údajov - do doby kým je to potrebné v rozsahu platnej právnej legislatívy.

Práva dotknutej osoby:

Svoje práva môžete uplatniť písomne na horeuvedenú adresu/mailovú adresu prevádzkovateľa Vašich osobných údajov.